Die Grafschaft Bentheim im Unterricht


Plattdeutsche Texte

Dat Müsken

Müssken, Müüsken flink un kleen,
wat spölls du door soa heel alleen,
springs munter öwwer Stock und Steen,
hess ien denn Busch de Voss nich seen?
As he di krich, helpt di kieneen!
 
Un dat Müüsken flink und frech,
lepp denn Voss jüst öwwern'n Wech,
men dann hör ik wu he sech:
"Du bis to kleen, war hebb ik Pech."
Swupps - door is dat Müüsken wech!

Gerhard Butke