De Groafschupp Benthem

Unse Platt is nich an Wöre riek,
Wot proat ok oawerall nich gliek.
Hier Pöttien, Schötteltien men segg,
Dor Pöttken, Schöttelken kottweg.
Hier seggt se Moder en dor Moar,
Hier is et söwen, sewwen dor.
Men Buren-, Stadt- en Borgerstand
Verstoaht sick in uns' Heimatland.
       
Joa, dat Vestoahn, dor kummpt up an.
Up Enighäit van Frau en Mann,
Up Enighäit van arm en riek.
Wat sall hier ok de Schäidediek?
Wenn wy men all tehoapestoahn,
dann hault de Herrgott siene Hand
Ok ower ounse Heimatland.

Carl van der Linde     

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag