Mien Aulershus

Doar vöar in't dorp, doar stünd en hus,
Dat kann ick noit vergetten,
Doar he'ck miene klümpies, de ersten de'ck harr,
Met trippeln en trappeln versletten.

Ick seh' noch mien moder, de flietigste frau,
Van morgen bis oawend sick ploagen,
Ick seh' noch de winkel met allerläi tüüg,
Met elle, gewichte en woagen.

Ick stell' my noch vöar ieder kamer en hook,
De köcken, de dälle, de lange,
De ieserne heerd en dat glöiende füür,
De röäster, de püster en tange.

De swattbunte katte ick düdlik noch seh'
Doar liggen by't füür up de plate,
Ick seh' noch mien moder, de flietigste frau,
In de floar de gliewen en gate.

Völl hebb ick vergetten, wat fröger geböört,
Wat wall van belang, üm te wetten,
Men vöar in't dorp mien aulershus
Dat kann ick noit vergetten.

Carl van der Linde     

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag