Wat Sülver utmakt

By nen aulen wiesen Mann köimp is moal nen oarig Rieken. De aule Mann nöimp em met an't Fäinster: „Nu kiek is noa baten en segge my wat du doar söss." —

„Mäinschen, en heel Deel Mäinschen," kreg he te höeren. „Nu komm is äben met ein de Kamer". Doar stöind he für nen groten Spegel. „Kiek is, wat söss du nu?" frög em de aule Mann. „Ick seh my blos sölvst," seg den Rieken.  

Doaruphäin verkloarde de aule Mann, wat dat beteken sull: „Dat Fäinster is ut Glas un den Spegel is ock ut Glas. Men dat Glas van den Spegel is met'n betken Sülver belegt. Koump Sülver up't Glas, dann söss du de anneren Mäinschen nich meähr, dann söss du blos noch dy sölvst."

Erich Gövert     

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag