Nen Doktor as Schustergeselle

Für junge Löö is et nich alltied makkelig, wenn se wat leährt hebt, ne faste Stee te kriegen. Dat was für tachentig Joahr ock all soa.

Nen jungen Mann har an ne Universität Medizin studiert en met'n heel goot Diplom ofslötten. Doarmet har he Verlöf sick ien ne Stadt of ien ne Buurschup dale te loaten üm kranke Löö te helpen. Am lewsten woll he dat ien de Groafschup, men tüschenien twiefelde he doaran, of se doar nen Frömden annömmen.

He har höert, dat sick doar ien ne gröttere Buurschup al is moal nen jungen Dokter ne Kamer hüürt har üm hier kranke Löö te behandeln. Noa'n Joahr har he disse Buurschup wir verloaten, de Löö wollen van soa nen jungen Dokter nicks wetten. Se göngen lewer noa nen aulen Kwacksalver.

len jüst disse Buurschup wo em ock kin ene käinde, woll he gerne Bienen Deenst an de Kranken doon. Et sull em ja nich soa goahn as den jungen Dokter, den hoast niks te doon hat har un noa'n joahr wir wegtrökken was. Doarüm woll he et up ne heel annere Wiese versöken. Sienen wittere Doktersmantel packde he ien en tröck sik soa an, as de Gesellen, de up'n Pad sind en oavererall bi Ambachtslöö noa Wark froagt.

Soadöenig is he noa den aulen Schuster ien disse Buurschup goahn un heff sick as Geselle andeent. Doar was genoog te doon en soa wöd he ock foart annömmen. Dat he van de Schusteräi nich völl verstöind, markde den Aulen üm de wiele, men he was alltied fräindlik - un kun soa goot met de Löö ümgoahn. Doarüm woll he dissen jungen Gesellen wall bi sik hollen, den kun ja noch wall wat toleähren.

He was doar noch nich lange west, du wöd dat öllste Wicht van den Schuster slimm krank. Et was al en Dag of wat verklummert west un har so'n Krappen ien Hals had, du kreg et hooge Fieber, Koppseärte en wöd manks duselig.

Wo den jungen Gesellen an bööd, dat he doar lück van käinde un eähr helpen woll, nöimp den Aulen dat foart an üm dat nen Dokter ut de Stadt nich soa gaue te kriegen was. Nu kun he wiesen wat he leärd har en noa ne Wecke was dat Wicht wir gesound.

Van dissen »Wunderdokter« ien de Schusterkamer wöd ierst ien de Noaberschup en lück later ien de heele Buurschup proat. Et duurde garnich soa lange, du kömmen kranke Löö ut disse en ock ut annere Buurschuppen üm sik van den Schustergesellen behandeln te loaten. len de Schusterkamer wöd meähr oaver Lievseärte, Blootfinnen, Kusenkellen en annere Krankheten as oaver Schoosollen proat.

De Böewsten van de Behöerde wassen ientüschen de ock al achter kömmen, dat ien ene Buurschup nen Schustergesellen an't kwacksalvern was en düftig Toloop har. Doar muß iengreppen wodden. Ene van de Behöerde en nen Schandarm kämmen s'morgens all up Tied ien de Schusterkamer.

Se wollen den Gesellen, den doar as Kwacksalver warkde, festenemmen. Wo den Gesellen siene Breve en dat Doktorsdiplom ut'n Tück halde un eähr sehn löt, keken de bäiden heel verwunnert up en wüssen ierst nich wat se seggen wullen.

Oaver dissen Ümweg as Schustergeselle wöd he nu ock as jungen Dokter ien disse Buurschup goot annömmen.

Erich Gövert     

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag