Den Nettelkönning

Den Nettelkönning hadde sien Nöst unner't Offdak van de Schüre. Nu wass'n de bäiden Aulen moal teglieke uutflöagen - se muss'n ja watte fretten halen für eare Jungen - en hadd'n de Kläinen heel alleene loaten.

'n Settken later kummt de Aulen wier noa Huus. ,,Wat is d'r doch?", frögen se. ,,Well heff u wat doahn? Ij bintja heel up'n biestern! Will Ij dann niks etten?"

,,Och", sään se, ,,Hier is net soa'n heel raa Dier langs kömmen. Heel grieselik, met soa ne rouwe Nacke! En dat keek met siene grote Oagen ien onse Nöst! Hä, nee - wat heb wi ,n Schrick kregen!"

,,Soa", sä den aulen Nettelkönning, ,,en woar is he dann blewen?" ,,He is doar up an goahn", sään de Kinner.

,,Loat den men wochen!", meende de Vaa. ,,Ik goah em noa. Den kann wat beläwen, dat kann 'e!" En den Nettelkönning flöag achter em an.

En du he doar üm den Hook koump, du is dat de Löwe, de geht doar langs. (Mischien was't ok bloß ne Katte.)

Men den Nettelkönning is d'r nich benauwd für west, dat mö'ij nich glöawen! He sett' sik bi den Löwen up de Rügge en begijnt met em te futern: ,,Wat hess du bi mien Huus verlöaren, hä? Woarüm hess du miene Kinner bange maakt, hä? Du biss wa' nich goot wies!? Wat fault di ien!?"

Men de Löwe treckt sik doar niks van an en geht sien'n Gaung.

Du wödd den Nettelkönning noch helliger en begijnt noch hädder met em te blecken: ,,Du hess doar gar niks verlöarn, höars du? Ik sall di is wat segg'n: Koumms du noch eenmoal wier en maaks miene Kinner up'n biestern, dann kauns du wat beläwen!!! Ik magg't ja nich doon", sä he en büürde sien rechter Been hoch, ,,anners tredde ik di nu foart all de Rügge ien mekaar!"

En du flöag he wierüm noa sien Nöst. ,,Soa, Kinner", sä he. ,,Den hebb ik dat ääm offleart! Den koump hier nich wier!"

Uut Holsteiner Platt vrij noavertäilt van Heinrich Hensen

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag