Dinkeldorp

Du bis 'ne kläin' oase en 'n idyll
'ne gauldne kron' an Hollands gräinse,
romatisch is't in di en märchenstill
en prunks met would- en wäidenkräinse!

Dien kärkin stroald in wundermoje klöör'n
Wis na'n himmel, spreckt dankeswöörde.
Dat möllenrad vertelld van soat en köörn,
van 'n eenfach lewen up Gods eerde.

Völ oorlogs hes beleewd, wöörs faak besiegt,
mus seerte, noat en aarmood lieden.
De deepen lieksteen an dien licham tüügt
Van kriegsvolk ut den feeren süden.

Üm boem' en borgruin sik iloaf wün,
farwd aule müren bunt en belder
en 'nen smaragdden schemer göt de sünn'
up bus en gröne hawerfelder.
    
In küüle rüme kruud en blomen lacht
Wunt free wied fut van steenern wöösten,
En waterwell'n geewt kranke seelen kracht,
könnt stresbefal'ne städter trösten.

An blaue oadern is't so märchenstill.
Fischräiher waakt up könningstrone.
Du bis 'ne kläin' oase en 'n idyll
'ne heerlikhäid en gauldne krone!

Heinrich Kuiper     

Fehler     gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag