Den Unnerscheed

De Menschen sind met Unnerscheed. 
Lang nich all ewen fix.
End doar, wo Harm nen Utweg weet, 
weet Hinnerk meest Tied nix!
Denn eenen makt de Lö Plesäer. 
Denn annern groot Vedreet.
Denn eenen helpt de Menschen voart. 
Denn annern „stille" steht. 
  
Denn eenen is met dat tefree,
wat em soa todeelt is.
Denn annern segg alltied: „O nee, 
dat is joa alle missl"
Denn eenen proat' mit iedermann. 
He beelt sick nojt wat in.
Denn Ingebeelden doartegen kann, 
en mag gin eene lien.

Bij Menschen, de tehoape höart,
men nicht tehoape passt,
löpp up de Duhr doch wat vekäert; 
dorüm vull beter wasst: 
Erst denken an denn Unnerscheedl 
Det gäilt vöar Jung'n en Wicht.
Is denn te groot, dann gifft Vedreetl 
Nemmt dorüm nich te licht!

Jan Smoor

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag