De Georgsdorper Mölle

Nu Vegetten en veloaten

Steht an dat wieder Moor,

Kott an Kanoal en Stroaten

De Möll', baul hundert Joahr.

Wennt froger oarig wäijde, 

Dann löp den Möllensteen. 

Et Flölelrad sick dräijde, 

Doch dat is lange leen. —

 

Nu kann men an de Mölle 

De Flügel nich meähr sehn. 

En deepe, döadsche Stille 

Ligg üm den Möllensteen.

Wenn sick doar ginn' üm kümmert,

En doar wott nicks an doahn,

Nicks weär torechte timmert,

Dann mött de Möll vegoahn. — 

 

Loat de doaroawer proaten,  

De wat te seggen hebbt.  

De Mölle nich vestoaten,  

Nich soa döart Lewen sleppt. 

De noa uns kump soll danken,

Netsölf, of jung of ault,

Well mett nije Flögelplanken,

De Möll' in Eähren hault.

Jan Smoor

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag