Sünne Mattmann

Sünne Mattmanns Vögeltien
met sien road, road Kögeltien,
met sien road, road Röckien an,
doar kummt Sünne Mattmann an.
   
Loat ouns hier nich länger stoan,
wij möt' van Oawend noch noa Münster goan.
Münster lieg soa wiet vandann,
wo wij van Oavend nich meer kummen kann.
   
Hier wount eene rieke Mann,
de uns völle gewen kann,
völle kann he gewen
lange sall he lewen.

Äppelties gewen, Kökies gewen,
lange, lange lewen.

(Verfasser unbekannt)      

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag